top of page
A pen on a pile of documents

עריכת צוואה

חוק הירושה, התשכ"ה - 1965 קובע את עקרונות הירושה במדינת ישראל ולפיו בהעדר צוואה, יחולק עזבונו של המנוח בהתאם להוראות החוק.

עריכת צוואה הינה רשות ולא חובה, אך ייתכנו מקרים רבים בהם רצוי מאוד לערוך צוואה, למשל כאשר המצווה מבקש שזהות יורשיו תהיה שונה מזו הקבועה בחוק או שהחלוקה תהיה שונה מזו הקבועה בחוק או כאשר היורשים הינם קטינים או פסולי דין.

ניסוח הצוואה צריך להיעשות באופן זהיר ומדוייק ככל שהניתן על מנת למזער את הסיכונים למחלוקות משפטיות עתידיות וסכסוכים בין היורשים ובאם יהיו פגמים בצוואה הם עלולים לפגוע בתקפותה לכן חשוב מאוד להפקיד את ניסוח הצוואה בידי עורך דין מיומן שיידע לייעץ לכם נכונה בנושא. 
 

רק עורך דין בעל ידע בדיני ירושה ובעל ניסיון מקצועי בכל הנוגע ליחסים בין המוריש ליורשים ובין היורשים לבין עצמם יוכל לתת למצווה את המענה המתאים.

חוק הירושה קובע ארבע דרכים לעריכת צוואה:

 

צוואה בפני עדים – סוג זה של צוואה הינו הנפוץ ביותר. צוואה מסוג זה נערכת על ידי המצווה בנוכחות שני עדים בגירים אשר אינם "נהנים" מחלק כלשהו בעזבון. תפקידם להיות עדים לחתימת המצווה ולהצהרתו כי זוהי צוואתו האחרונה.

צוואה בפני עדים צריכה לכלול תאריך וחתימה של המצווה בכתב ידו וכן חתימה של שני העדים שמצהירים כי נכחו במעמד החתימה וכי המצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו האחרונה. במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת משפטית בעניין כשרות הצוואה, העדים יוכלו להעיד כי המצווה חתם בפניהם.

 

צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד חייבת להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה וחייבת לכלול תאריך וחתימה, גם הם בכתב ידו של המצווה.

הבעייתיות בעריכת צוואה מסוג זה היא שאין עדים שיכולים להעיד על נסיבות עריכת הצוואה, במידה ויתעוררו מחלוקות בעתיד בדבר כשרותה.

 

צוואה בפני רשות/צוואה נוטריונית – צוואה שנערכת בפני שופט, רשם, חבר בית דין דתי או בפני נוטריון, כשברוב המקרים היא נערכת בפני נוטריון.

היתרונות בעריכת צוואה מסוג הם שראשית, אין צורך בעדים, כך שניתן לערוך צוואה תוך שמירה על סודיות מוחלטת ובנוסף קיים קושי לסתור את הצוואה כל עוד אין בה פגם צורני.

 

צוואה בעל פה – צוואה מסוג זה תתקבל רק במקרים חריגים וקיצוניים, בהם אדם מצוי על ערש דווי, או בנסיבות שמעמידות אותו בפני מוות. צוואה מסוג זה תיעשה בפני שני עדים, אשר מחוייבים לערוך זכרון דברים של פרטי הצוואה ונסיבות עריכתה מיד בסמוך לשמיעתה ולהפקיד את זכרון הדברים אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה מסוג זה תהיה בתוקף למשך חודש ימים ממועד עריכתה ולאחר מכן יפוג תוקפה אם המצווה נותר בחיים.

שמירת הצוואה לאחר עריכתה

 

לאחר החתימה על הצוואה מומלץ להפקיד עותק ממנה אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדת הצוואה נרשמת ברישומי הרשם, כך שבאם המצווה נפטר, ניתן לדעת על קיומה.

אם המצווה מבקש לערוך צוואה חדשה שמחליפה את הקודמת, יש צורך להחליף את הצוואה הישנה שהופקדה אצל הרשם בחדשה.

 

אין חובה להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, ניתן להפקידה גם אצל אדם אחר שהמצווה סומך עליו או אצל עורך הדין שסייע בעריכתה.

פנו עוד היום לקבלת יעוץ ועריכת צוואה 

שלי נועם - עורכת דין ומגשרת

bottom of page